Regulamin

REGULAMIN

 

Regulamin sklepu internetowego www.lovego.pl
§1 Postanowienia Ogólne
1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego
pod adresem www.lovego.pl
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.lovego.pl (zwany dalej: Sklep internetowy
www.lovego.pl ), jest prowadzony przez Gama Wojciech Wybieralski, 63-100 Śrem, ul. Jaśminowa 8, Psarskie, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Śremie , NIP: 7851771600
, REGON:365698383 .
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: Gama Wojciech Wybieralski, 62-035 Dziećmierowo, oś owocowe wzgórze 16;
2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: 602528911 ;
3) adres poczty elektronicznej: lovegopolska@gmail.com 
1.4. Regulamin sklepu internetowego www.lovego.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie
internetowej www.lovego.pl/pl/i/Regulamin/3 w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed
zawarciem umowy.
§ 2 Definicje
Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2.2. Usługodawca/Sprzedawca – Gama Wojciech Wybieralski, 63-100 Śrem, ul. Jaśminowa 8, Psarskie NIP : 7851771600
2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.lovego.pl prowadzony przez Gama Wojciech Wybieralski
2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),
2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy
sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art.
8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,
poz. 1204),
2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać
Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,
2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży
Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach
umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
2014 poz. 827).
§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają
podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej
są wyraźnie zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.lovego.pl , jak również opisy towarów
i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one
dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym www.lovego.pl kodów rabatowych
upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody
rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.lovego.pl konieczna jest akceptacja
niniejszego Regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.lovego.pl konieczne jest
posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron
internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie
formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek
internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla
systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która
dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest
przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również
urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona Sklepu internetowego www.lovego.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół
szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży
4.1. Zamówienia w sklepie internetowym www.lovego.pl można dokonywać poprzez
wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych
osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu
komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się
poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na
adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do
realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie
niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji
na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym www.lovego.pl jest możliwe 24 godziny
na dobę przez wszystkie dni w roku.
§ 5 Sposób płatności i termin płatności
5.1. W sklepie www.lovego.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
- płatność za pobraniem,
- płatność za pomocą Shoper płatności. Operatorem płatności elektronicznych jest Autopay S.A. W sklepie obsługiwane są karty: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
- płatność za pomocą BLIK,
- płatność poprzez przelew natychmiastowy.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej lovegopolska@gmail.com numer
rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania
wpłaty na rachunku bankowym sklepu www.lovego.pl zamówienie jest przekazywane do
realizacji.
5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych
sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży.
5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.


§ 6 Dostawa
6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych www.lovego.pl
wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła
w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości
dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie
poinformowany.
6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

-Kurier Fedex

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym
fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
6.5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na
stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6.6. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa
Klient.
6.7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory
towar staje się własnością Klienta.
§ 7 Odstąpienie do umowy
7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od
daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący
zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu
na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na
adres: Gama Wojciech Wybieralski , 62-035 Dziećmierowo, oś. owocowe wzgórze 16; może to także zrobić drogą elektroniczną za
pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy
sprzedawcy lovegopolska@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7
pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji
dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji
elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za
pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca
niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na
trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy
z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca.
7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego
uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy
z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument ponosi
bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7.7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w
przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez
niego lub osobę przez niego upoważnioną.
7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza
zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki,
lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym
koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego
oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu
zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie
będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do
umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 683).
7.12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej
umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

7.13.

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) produkty lecznicze i wyroby medyczne (posiadające europejski certyfikat jakości CE) nie podlegają zwrotowi.


§8 Reklamacje
8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady
fizyczne lub prawne, Kupujący może:
1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221

§ 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć

Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za
wady.
8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub
w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać
informacje o tym fakcie listownie na adres 62-035 Dziećmierowo, oś. owocowe wzgórze 16lub poprzez e-mail na adres lovegopolska@gmail.com. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia
wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560
i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają
charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak
ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał
reklamację za uzasadnioną.
8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest
bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać
z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia
skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§9 Zasady publikowania opinii
9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu
na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z
zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ich treść.
9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów
prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi
umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym www.lovego.pl.
9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy
opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza
obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa
autorskie itd.
§ 10 Dane osobowe
10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu
internetowego www.lovego.pl, dostępnego na stronie www.lovego.pl  .

§ 11 Postanowienia końcowe
11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian
w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim
terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia.
11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu
internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze
bezprawnym.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą
odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.lovego.pl
11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2023r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat:
Gama Wojciech Wybieralski

62-035 Dziećmierowo 

Oś owocowe wzgorze 16 

602 528 911


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
Adres konsumenta (-ów)
Podpis konsumenta (-ów)
[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]
Data

(*) niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl